คณะกรรมการบริษัท

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง

ประธานกรรมการ

นายไกรสิน โตทับเที่ยง

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ศ.เกียรติคุณ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางจีรภรณ์ ศุภศรี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน

กรรมการ

นายสุเมธ อุสาหะ

กรรมการ

นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์

กรรมการ

นายสมชาย คุรุจิตโกศล

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี