วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

มุ่งสู่โลกกว้าง สร้างมาตรฐานสินค้า รักษาสิ่งแวดล้อม